דיני סוכנות והפצה

 
גרמניה היא כלכלה המבוססת על ייצוא. הרבה מאוד התקשרויות עם ספקים גרמניים הם על בסיס חוזה הפצה ו/או חוזה סוכנות. לעיתים תכופות, מתגלעים סכסוכים בין הספק בגרמניה לסוכן ו/או למפיץ בישראל.

ככל שקיים בין הצדדים חוזה בכתב והוא כפוף לדין הגרמני והצדדים לא קבעו מסגרת זמן להסכם ביניהם, קובע החוק הגרמני כי, ספק (וגם סוכן) יכול לבטל את ההסכם עם הסוכן גם ללא הודעה מוקדמת ובלבד וקיימת לכך "סיבה מוצדקת". סיבה מוצדקת היא, למשל מעילה של הסוכן. על מי שגרם לביטול ההסכם מוטלת החובה לפצות את הצד השני בגין הנזקים שנגרמו לו.

ככל שהחוזה בין הצדדים כפוף לדין הגרמני, ייתכן והמפיץ ו/או הסוכן רשאי לקבל "תשלומי איזון" מהספק, עם פקיעת החוזה. פיצויים בגין הפרה ותשלומי איזון הם שני דברים שונים עם בסיס משפטי שונה האחד מרעהו. החוק הגרמני הרלוונטי מכיר במפורש באפשרות של תשלום תשלומי איזון. תשלומים אלו יכולים להיות עבור כל תקופת החוזה, בגין כל העסקאות שנערכו בתקופת ההסכם ומסתמכות על הפעילות של הצד בישראל.

החוק הגרמני קובע, כי במקרים מסוימים, לסוכן עילת תביעה גם אחרי תום ההסכם.

מומלץ למפיץ ו/או לסוכן בישראל לפנות בהקדם לייעוץ משפטי, שכן תקופת ההתיישנות עפ"י הדין הגרמני לתביעותיו נגד הספק קצרה, וקצרה בהרבה מהקבוע בחוק הישראלי.