הליכים משפטיים בגרמניה

 
 
מטרת סדר הדין האזרחי היא לקבוע כללים להגשת תביעה וניהול הליכים משפטיים אזרחיים.

חלק גדול מההליכים המשפטיים בגרמניה שעילותיהם הם כספיות-חוזיות, נפתחים באמצעות "מכתב דרישה", לפיו המבקש דורש מהמשיב לשלם לו את הסכום הנקוב בתוך המועד המצוין. אם מתקיימים התנאים הפורמליים והאחרים, יומצא מכתב זה למשיב ע"י ביהמ"ש. לא הגיב המשיב במועד, או לא הגיב כלל, רשאי המבקש לקבל "פסק דין", אשר מכוחו הוא רשאי לרדת לנכסי המשיב. השיב המשיב במועד שנקבע והתנגד לדרישות כאמור ב"מכתב הדרישה", והמבקש מבקש לנהל משפט, עליו להגיש לביהמ"ש בקשה מתאימה וההליך יעבור לפסים רגילים של משפט.
 
 
 
סדר הדין האזרחי הגרמני
 
 
 
 
הגשת התביעה בגרמניה כפופה לתנאים פורמליים. אחרי הגשתה, תומצא התביעה ע"י ביהמ"ש לנתבע. לנתבע שבועיים מיום המצאת התביעה, להודיע אם הוא מתעתד להתגונן נגדה ושבועיים נוספים להגשת כתב הגנה.

משרד עו"ד ד"ר יובל חן מטפל בהליכים משפטיים בגרמניה ובישראל ומייצג נתבעים ותובעים.