מזונות מהמדינה

 
מזונות מהמדינה Unterhaltvorschuss

להורה יחיד, אשר אינו מקבל מההורה השני עבור ילדיהם המשותף מזונות, עילת תביעה נגד המדינה למזונות עבור ילדו עד הגיעו של הילד לגיל 13. גובה המזונות המינימאלי הוא אחיד לכל גרמניה ואינו מותנה בגובה הכנסת ההורים, אולם יופחת ממנו הסך שמתקבל במסגרת קצבת הילדים.

"הכנסה" אינה דמי אבטלה או עזרה סוציאלית.

החל משנת 2008 גובה המזונות המינימאלי החודשי עד הגיעו של הילד
לגיל 7 הוא 289 אירו ובניכוי 154 אירו קצבת ילדים = 127 אירו.
לגיל 13 הוא 322 אירו בניכוי 154 אירו קצבת ילדים = 168 אירו.
החל משנת 2009 עלתה קצבת הילדים ולכן סך הקצבה המינימאלית
ירד ל- 117 אירו לילד עד גיל 7 וסך של 158 אירו לילד עד גיל 13.
המזונות לילד ישולמו לכל היותר במשך 72 חודשים.